Adatkezelési tájékoztató

A Fagyöngy Lakópark Kft. tájékoztatja a www.fagyongylakopark.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR) alapszik.

1. Adatkezelő

Fagyöngy Lakópark Kft (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49, adószáma: 25827493-2-42, cégjegyzék száma: 01-09-291341, képviseli: Erdei Bálint ügyvezető) továbbiakban: Fagyöngy Lakópark Kft.

2. A kezelt adatok köre

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • keresett lakás mérete

A látogató a honlapon történő regisztrációval vagy az ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Fagyöngy Lakópark Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

3. Az adatkezelés célja

  • a Fagyöngy Lakópark Kft. szolgáltatásainak, projektjeinek az ügyfelekkel való megismertetése hírlevél küldésével illetve ajánlat megküldésével.

4. Az adatkezelés jogalapja a www.fagyongylakopark.hu oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A www.fagyongylakopark.hu honlapot a Fagyöngy Lakópark Kft. (székhely: 1071, Budapest, Városliget fasor 47-49.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Fagyöngy Lakópark Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Info tv. 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-134762/2017. — hírlevél kiküldése céljából kezelt adatbázis.

7. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a Fagyöngy Lakópark Kft-vel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. A Fagyöngy Lakópark Kft az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozó:

Otthon Centum Solutions Kft (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-09-728100)

8. Az érintettek jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fagyöngy Lakópark Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Fagyöngy Lakópark Kft. az office(at)redwoodholding(dot)hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A Fagyöngy Lakópark Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fejlesztő

Redwood Holding

Resonator Vagyonkezelő

Díjaink

A RedWood Holding-ot a CIJ Awards 2018 Hungary ingatlanpiaci megmérettetésen a szakma legdinamikusabban fejlődő, leginnovatívabb fejlesztő cégének választották.

Értékesítés

Otthon Centrum

Otthon Centrum
kizárólagos értékesítő
+36 70 716 8077
www.fb.com/fagyongylakopark

Helyszíni értékesítési iroda
1038 Budapest, Valéria utca 13.

Építésziroda

Weber Építésziroda

Wéber József
Weber Építésziroda Kft.
Ybl díjas okl. építészmérnök

Fagyöngy Lakópark

JOGI NYILATKOZAT | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

* Abban az esetben ha igénybe veszi a családi otthonteremtési támogatásként nyújtott áfavisszatérítési kedvezményt és az illetékkedvezményt is.

© 2018 - 2023. Fagyöngy Lakópark - Minden jog fenntartva.
A jelen ajánlatban szereplő információk tájékoztató jellegűek.
A változatás jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk.

Weboldal készítés: linemedia